Choose the word which has a different stress pattern from the others. Trắc

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án:
transit /ˈtrænzɪt/
transmit /trænzˈmɪt/
transact /trænˈzækt/
translate /trænzˈleɪt/
Trọng âm của câu A rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X