Choose the word which has a different stress pattern from the others. Trắc

02/12/2020 77

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
transit /ˈtrænzɪt/
transmit /trænzˈmɪt/
transact /trænˈzækt/
translate /trænzˈleɪt/
Trọng âm của câu A rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X