Find out the ANTONYM of the underlined word from the options below The

02/12/2020 100

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others.
Find out the ANTONYM of the underlined word from the options below The high-speed train link is responsible for one of the biggest urban regeneration projects in the area.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
urban (adj): (thuộc) thành phố
city (n): thành phố
rural (adj): (thuộc) nông thôn
countryside (n): miền quê, miền nông thôn
remote (n): xa xôi; hẻo lánh
=> rural >< urban

Tạm dịch:
Tuyến tàu cao tốc chịu trách nhiệm cho một trong những dự án tái sinh đô thị lớn nhất trong khu vực.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X