Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án:
facsimile /fækˈsɪməli/
transfer /trænsˈfɜː(r)/
spacious /ˈspeɪʃəs/
fax /fæks/
Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X