Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

02/12/2020 205

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
subscribe /səbˈskraɪb/
facsimile /fækˈsɪməli/
pride /praɪd/
provide /prəˈvaɪd/
Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X