Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

11/12/2020 7

Câu Hỏi:
Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Khi cho NaOH vào các dung dịch :

- Tạo kết tủa trắng không tan Mg(OH)2 là MgCl2

- Không hiện tượng là BaCl2

- Lúc đầu kết tủa sau kết tủa tan là AlCl3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X