Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 40 hóa 12 - Nhận biết một số ion trong dung dịch có đáp án

Câu 3. Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch $MgCl _{2}, BaCl _{2}, AlCl _{3}$

A. Dung dịch $NaOH$

B. Dung dịch $Na _{2} CO _{3}$

C. Dung dịch $H _{2} SO _{4}$

D. Dung dịch $AgNO _{3}$

Câu 5. Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt $NaCl ,\left( NH _{4}\right)_{2} SO _{4}, NH _{4} Cl$ có thể dùng

A. Dung dịch $KOH$

B. Dung dịch $Ba ( OH )_{2}$

C. Dung dịch $CaCl _{2}$

D. Dung dịch $AgNO _{3}$

Câu 6. Cho các dung dịch $AlCl _{3}, ZnSO _{4}, FeSO _{4}$. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các dung dịch trên

A. Quì tím

B. Dung dịch $NaOH$

C. Dung dịch $Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$

D. Dung dịch $NH _{3}$

Câu 8. Để phân biệt $CO _{2}$ và $SO _{2}$ cần dùng

A. Nước brom

B. $CaO$

C. Dung dịch $Ba ( OH )_{2}$

D. Dung dịch $NaOH$

Câu 10. X,Y,Z,T là một trong các dung dịch sau: glucozo,fructozo,glixerol,phenol. Thực hiện các thí nghiệm nhận biết chúng và có kết quả như sau:

X,Y,Z,T là một trong các dung dịch sau: glucozo,fructozo,glixerol,phenol. Thực hình ảnh

Các dung dịch X,Y,Z,T lần lượt là:

A. Fructozo, glucozo, glixerol, phenol

B. Phenol, glucozo,glixerol,fructozo

C. Glucozo, fructozo, phenol, glixerol

D. Fructozo, glucozo, phenol, glixerol

Câu 12. Hóa chất phân biệt ba dung dịch riêng biệt: $HCl , HNO _{3}, H _{2} SO _{4}$ là

A. Quì tím, dung dịch bazo

B. Muối $Ba ^{2+},$ kim loại $Al$

C. $Ba ( OH )_{2}$ và dung dịch muối $\tan Ag ^{+}$

D. Dung dịch phenolphatlein, quì tím

Câu 13. Để nhận biết ion $NO _{3}^{-}$, sử dụng hóa chất:

A. Quì tím

B. $NH _{4}{ }^{+}$

C. Cu

D. Cu và dung dịch $H _{2} SO _{4}$ loãng

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9A
Câu 2ACâu 10A
Câu 3ACâu 11D
Câu 4DCâu 12C
Câu 5BCâu 13D
Câu 6BCâu 14D
Câu 7DCâu 15D
Câu 8A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X