Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 58 : Tổng kết chương III - Quang học

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 bài 58 - Tổng kết chương III - Quang học có đáp án.

Câu 1. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước với góc tới là 600. Kết quả nào sau đây là hợp lý?
Câu 2. Một vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:
Câu 3. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16 cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính là:
Câu 4. Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành
Câu 5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh cho bởi thấu kính phân kì?
Câu 6. Ảnh của một vật hiện trên phim trong máy ảnh là:
Câu 7. Chọn phát biểu không đúng
Câu 8. Dùng máy ảnh mà vật kính cách phim 5cm để chụp ảnh của một người cao 1,6m, đứng cách máy 4m. Chiều cao của ảnh là:
Câu 9. Lăng kính và đĩa CD có tác dụng gì?
Câu 10. Vật màu đỏ có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 11. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?
Câu 12. Độ bội giác của một kính lúp là 5. Tiêu cự của kính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
Câu 13. Điều nào không đúng khi nói về mắt?
Câu 14. Một người cận thị, điểm xa nhất mà người đó nhìn rõ là 0,5m. Người đó muốn khắc phục tật cận thị phải lựa chọn kính như thế nào?
Câu 15. Một tờ giấy màu vàng được chiếu sáng bằng một bóng đèn điện dây tóc. Nếu nhìn tờ giấy đó qua hai tấm kính lọc màu đỏ và màu vàng chồng lên nhau thì ta thấy tờ giấy màu gì?
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không phải là của mắt lão?
Câu 17. Trong ba nguồn sáng: Bút laze, Mặt Trời, đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ánh sáng trắng?
Câu 18. Dưới ánh sáng đỏ và dưới ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy nếu là ánh sáng trắng, dòng chữ ấy có màu
Câu 19. Câu nào dưới đây không đúng?
Câu 20. Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 58 : Tổng kết chương III - Quang học

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 B
Câu 2 B Câu 12 B
Câu 3 D Câu 13 D
Câu 4 C Câu 14 C
Câu 5 D Câu 15 D
Câu 6 A Câu 16 A
Câu 7 C Câu 17 C
Câu 8 B Câu 18 D
Câu 9 C Câu 19 C
Câu 10 B Câu 20 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X