Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4: Bài toán và thuật toán

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 4 gồm các câu hỏi về bài toán và thuật toán giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về bài toán và thuật toán do Đọc tài liệu tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức nội dung Tin học 10 bài 4.

Câu 1. Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật thể hiện điều gì ?
Câu 2. Thuật toán có tính:
Câu 3. Trong tin học sơ đồ khối là:
Câu 4. Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán và thuật toán:
Câu 5. Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?
Câu 6. Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;
Bước 2: Min ← ai, i ← 2;
Bước 3: Nếu i < N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;
Bước 4:
Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai;
Bước 4.2: i ← i+1, quay lại bước 3.

Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:
Câu 7. Thuật toán tốt là thuật toán:
Câu 8. Input của bài toán: "Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B" là:
Câu 9. Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?
Câu 10. "…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm". Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4: Bài toán và thuật toán

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 C
Câu 3 B Câu 8 A
Câu 4 D Câu 9 C
Câu 5 A Câu 10 B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X