Trắc nghiệm Sinh 9 bài 8 : Nhiễm sắc thể

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 8 - Nhiễm sắc thể có đáp án.

Câu 1. NST là cấu trúc có ở
Câu 2. Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng
Câu 3. NST có hình thái và kích thước như thế nào ?
Câu 4. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi
Câu 5. Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể là gì ?
Câu 6. Cặp NST tương đồng là
Câu 7. Thế nào là cặp NST tương đồng ?
Câu 8. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể
Câu 9. Bộ NST đơn bội chỉ chứa
Câu 10. Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Câu 11. NST thường tồn tại thành từng chiếc trong tế bào nào ?
Câu 12. Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng ?
Câu 13. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì
Câu 14. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại
Câu 15. Ở kì nào của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể (NST) có hình dạng và kích thước đặc trưng?
Câu 16. Nhiễm sắc thể nhín thấy rõ nhất vào kì nào?
Câu 17. Trong quá trình phân bào, NST được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi ở kỳ nào, vì sao ?
Câu 18. Cấu trúc hiển ý của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì nào?
Câu 19. Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm
Câu 20. Bộ phận nào sau đây của NST là vị trí quan trọng mà sợi tơ của thoi phân bào sẽ bám vào và kéo về các cực trong qúa trình phân bào?
Câu 21. Thành phần hoá học của NST bao gồm
Câu 22. Câu nào sau đây không đúng?
Câu 23. NST tồn tại trong tế bào có vai trò?
Câu 24. NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong
Câu 25. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là
Câu 26. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là
Câu 27. Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST
Câu 28. Sau khi nhân đôi mỗi NST gồm
Câu 29. Nhiễm sắc tử chị em có
Câu 30. Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
Câu 31. Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 8 : Nhiễm sắc thể

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 17A
Câu 2DCâu 18B
Câu 3BCâu 19B
Câu 4ACâu 20A
Câu 5CCâu 21C
Câu 6ACâu 22A
Câu 7BCâu 23D
Câu 8ACâu 24C
Câu 9BCâu 25B
Câu 10BCâu 26B
Câu 11DCâu 27D
Câu 12ACâu 28C
Câu 13CCâu 29D
Câu 14BCâu 30B
Câu 15CCâu 31C
Câu 16B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X