Trắc nghiệm Sinh 12 chương 2 : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 2 Sinh học 12 tính quy luật của hiện tượng di truyền có đáp án.

Câu 1. Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy

B. 100% cá chép không vảy

C. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy

D. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy

Câu 2. Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là:

A. F1 : 100% có sừng; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng

B. F1 : 100% có sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng

C. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng

D. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng

Câu 8. Trong một phép lai phân tích cây quả tròn, hoa vàng, thu được kết quae 42 cây quả tròn, hoa vàng ; 108 cây quả tròn, hoa trắng ; 258 cây quả dài, hoa vàng ; 192 cây quả dài, hoa trắng. Biết rằng màu sắc hoa do một gen quy định. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai phân tích trên có thể là:

A. $\frac{ Ad }{ aD } Bb \times \frac{ ad }{ ad } bb$, hoán vị gen với tần số 28%

B. $\frac{ Ad }{ aD } Bb \times \frac{ ad }{ ad } bb$, liên kết gen hoàn toàn

C. $\frac{ Ad }{ aD } Bb \times \frac{ ad }{ ad } bb$, liên kết gen hoàn toàn

D. $\frac{ Ad }{ aD } Bb \times \frac{ ad }{ ad } bb$, hoán vị gen với tần số 28%

Câu 14. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có 2 alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở F2 có 5 loại kiểu gen.

B. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

C. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%.

D. Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có 2 loại kiểu gen.

đáp án Trắc nghiệm Sinh 12 chương 2 : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9A
Câu 2DCâu 10D
Câu 3CCâu 11B
Câu 4ACâu 12A
Câu 5CCâu 13B
Câu 6CCâu 14C
Câu 7CCâu 15B
Câu 8ACâu 16D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X