Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 11

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 11 có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó

B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg

C. Công thức tính khối lượng riêng là D=m.V

D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng

Câu 3. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của nước tăng

B. Khối lượng riêng của nước giảm

C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi

D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng

Câu 4. Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?

A. Chỉ cần dùng một cái cân

B. Chỉ cần dùng một lực kế

C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ

D. Chỉ cần dùng một bình chia độ

Câu 5. Biết rằng trọng lượng của vật càng giảm khi đưa vật lên càng cao so với mặt đất. Khi đưa một vật lên cao dần, kết luận nào sau đây là đúng? Coi trong suốt quá trình đó vật không bị biến dạng.

A. Khối lượng riêng của vật càng tăng

B. Trọng lượng riêng của vật giảm dần

C. Trọng lượng riêng của vật càng tăng

D. Khối lượng riêng của vật càng giảm

Câu 9. Quan sát cân sau:
Quan sát cân sau: A. Khối lượng riêng của nước nặng hơn dầu Trắc nghiệm môn Vật hình ảnh

A. Khối lượng riêng của nước nặng hơn dầu

B. Khối lượng riêng của dầu nặng hơn nước

C. Khối lượng riêng của nước và của dầu bằng nhau

D. Chưa đủ yếu tố để xác định

Câu 10. Quan sát cân sau, nhận xét nào sau đây sai:
Quan sát cân sau, nhận xét nào sau đây sai: C. Khối lượng riêng của nước và của hình ảnh

A. Khối lượng riêng của nước lớn hơn dầu

B. Khối lượng nước lớn hơn dầu

C. Khối lượng riêng của nước và của dầu bằng nhau

D. A và B đều đúng

Câu 11. Cho ba thỏi: đồng, nhôm, thủy tinh có thể tích bằng nhau. Khối lượng của chúng được sắp xếp theo khối lượng giảm dần là?
Biết
${D}_{{{d}{o}{n}{g}}}={8900}{k}{g}/{m}^{3}; {D}_{{{n}{hom}}}={2700}{k}{g}/{m}^{3}; {D}_{{{t}{h}{u}{y}{t}{i}{n}{h}}}={2500}{k}{g}/{m}^{3}$

A. ${m}_{{{đ}{ồ}{n}{g}}} > {m}_{{{n}{h}{ô}{m}}} > {m}_{{{t}{h}{ủ}{y} {t}{i}{n}{h}}}$

B. ${m}_{{{t}{h}{ủ}{y} {t}{i}{n}{h}}} > {m}_{{{n}{h}{ô}{m}}} > {m}_{{{đ}{ồ}{n}{g}}}$

C. ${m}_{{{n}{h}{ô}{m}}} > {m}_{{{đ}{ồ}{n}{g}}} > {m}_{{{t}{h}{ủ}{y} {t}{i}{n}{h}}}$

D. ${m}_{{{n}{h}{ô}{m}}} > {m}_{{{t}{h}{ủ}{y} {t}{i}{n}{h}}} > {m}_{{{đ}{ồ}{n}{g}}}$

Câu 13. Cho ba thỏi chì, sắt, nhôm có khối lượng như nhau, thể tích của mỗi thỏi được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là?
Biết
${D}_{chi}={11300}kg/m^3;D_{sat}=7800 kg/m^3;{D}_{nhom}=2700kg/m^3$

A. ${V}_{{{c}{h}{ì}}} > {V}_{{{s}{ắ}{t}}} > {V}_{{{n}{h}{ô}{m}}}$

B. ${V}_{{{s}{ắ}{t}}} > {V}_{{{n}{h}{ô}{m}}} >{V}_{{{c}{h}{ì}}}$

C. ${V}_{{{c}{h}{ì}}} > {V}_{{{n}{h}{ô}{m}}} > {V}_{{{s}{ắ}{t}}}$

D. ${V}_{{{n}{h}{ô}{m}}} > {V}_{{{s}{ắ}{t}}} > {V}_{{{c}{h}{ì}}}$

Câu 15. Chọn phát biểu đúng:

A. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng với tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó

B. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng $\dfrac{1}{10}$ với tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng

C. Tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của một vật bằng 10lần tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của nó

D. Tất cả cùng sai

Câu 16. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

B. Nói khối lượng riêng của sắt là ${7800}{k}{g}/{m}^{3}$ có nghĩa là sắt có khối lượng 7800kg.

C. Công thức tính khối lượng riêng là D = mV.

D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.

Câu 18. Một mẫu gỗ nổi trên mặt nước chứng tỏ:

A. Gỗ có khối lượng bé hơn khối lượng của nước.

B. Mẫu gỗ đó rất nhẹ hơn khối lượng của nước nhiều lần.

C. Gỗ có khối lượng riêng bé hơn khối lượng riêng của nước.

D. Mẫu gỗ có thể tích bé hơn thể tích của nước.

Câu 19. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của nước tăng.

B. Khối lượng riêng của nước giảm.

C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.

Câu 20. Hai quả cầu có cùng thể tích, quả cầu thứ nhất có khối lượng gấp 2 lần quả cầu thứ hai thì:

A. Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp 2 lần quả cầu thứ hai.

B. Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp 2 lần quả cầu thứ hai.

C. Khối lượng riêng của 2 quả cầu bằng nhau.

D. Tất cả các kết quả trên đều sai.

Câu 21. Hai quả cầu có cùng khối lượng, quả cầu thứ nhất có thể tích gấp 3 lần quả cầu thứ hai thì:

A. Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp 3 lần quả cầu thứ hai.

B. Khối lượng riêng của quả cầu thứ hai gấp 3 lần quả cầu thứ nhất.

C. Khối lượng riêng của 2 quả cầu bằng nhau.

D. Tất cả các kết quả trên đều sai.

Câu 22. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thuỷ tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì?

A. Chỉ cần dùng một cái cân.

B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

Câu 23. Muốn đo khối lượng riêng của một vật, ta cần dùng những dụng cụ gì?

A. Chỉ cần dùng một cái cân.

B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

Câu 24. Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?

A. Chỉ cần dùng một cái cân

B. Chỉ cần dùng một lực kế

C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ

D. Chỉ cần dùng một bình chia độ

Câu 26. Khối lượng riêng của một chất được xác định bởi biểu thức:

A. ${D}=\dfrac{m}{V}$

B. ${D}=\sqrt{{m}{V}}$

C. ${D}=\dfrac{V}{m}$

D. ${D}={V}^{m}$

Câu 27. Đơn vị của khối lượng riêng là gì:

A. ${k}{g}.{m}^{3}$

B. kg

C. $\dfrac{{{k}{g}}}{m}^{3}$

D. $\dfrac{N}{m}^{3}$

Câu 28. Đơn vị của khối lượng riêng là:

A. ${k}{g}.{m}^{3}$

B. kg

C. ${k}{g}/{m}^{3}$

D. ${N}/{m}^{3}$

Câu 29. Trong các đơn vị sau đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng riêng:

A. $\dfrac{g}{{{c}{m}^{3}}}$

B. $\dfrac{{{k}{g}}}{{{c}{m}^{3}}}$

C. $\dfrac{N}{{{c}{m}^{3}}}$

D. $\dfrac{{{k}{g}}}{m}^{3}$

Câu 30. Trong các đơn vị sau đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng riêng:

A. ${g}/{c}{m}^{3}$

B. ${g}/{m}^{3}$

C. ${N}/{c}{m}^{3}$

D. ${k}{g}/{m}^{3}$

Câu 31. Nhận xét nào sau đây sai về khối lượng riêng của một chất:

A. Khi thể tích của vật càng lớn thì khối lượng riêng càng nhỏ.

B. Khi thể tích của vật càng bé thì khối lượng riêng càng lớn.

C. Khối lượng riêng một chất phụ thuộc vào khối lượng và thể tích của vật.

D. Tất cả đều sai.

Câu 34. Đơn vị của trọng lượng riêng là:

A. N

B. ${m}^{2}$

C. $\dfrac{{{k}{g}}}{m}^{3}$

D. $\dfrac{N}{{{c}{m}^{3}}}$

Câu 35. Đơn vị của trọng lượng riêng là:

A. $\dfrac{N}{m}^{3}$

B. ${N}.{m}^{3}$

C. $\dfrac{{{k}{g}}}{m}^{3}$

D. N

Câu 40. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

A. 2700kg

B. 2700N

C. ${2700}{k}{g}/{m}^{3}$

D. ${2700}{N}/{m}^{3}$

Câu 41. Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu?

A. 7800kg

B. 7800N

C. ${7800}{k}{g}/{m}^{3}$

D. ${7800}{N}/{m}^{3}$

Câu 42. Khối lượng riêng của sắt là ${7800}{k}{g}/{m}^{3}$ . Vậy 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng:

A. ${12},{8}{c}{m}^{3}$

B. ${128},{2}{c}{m}^{3}$

C. ${1280}{c}{m}^{3}$

D. ${12800}{c}{m}^{3}$

Câu 43. Khối lượng riêng của chì là ${11300}{k}{g}/{m}^{3}$ . Vậy 0,5kg chì sẽ có thể tích vào khoảng:

A. ${44},{2}{c}{m}^{3}$

B. ${4},{42}{c}{m}^{3}$

C. ${442},{5}{c}{m}^{3}$

D. ${0},{442}{c}{m}^{3}$

Câu 46. Cho biết 1kg nước có thể tích là 1 lít. 1kg dầu có thể tích $\dfrac{5}{4}$ lít .Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Khối lượng của 1 lít nước nhỏ hơn khối lượng của 1 lít dầu

B. Khối lượng riêng của nước bằng $\dfrac{4}{5}$ khối lượng riêng của dầu

C. Khối lượng riêng của dầu bằng $\dfrac{4}{5}$ khối lượng riêng của nước

D. Khối lượng của 5 lít nước bằng khối lượng của 4 lít dầu

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 11

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 26A
Câu 2BCâu 27C
Câu 3BCâu 28C
Câu 4CCâu 29C
Câu 5BCâu 30C
Câu 6ACâu 31D
Câu 7BCâu 32B
Câu 8CCâu 33B
Câu 9ACâu 34D
Câu 10CCâu 35A
Câu 11ACâu 36C
Câu 12ACâu 37B
Câu 13DCâu 38D
Câu 14ACâu 39C
Câu 15ACâu 40C
Câu 16ACâu 41C
Câu 17BCâu 42B
Câu 18CCâu 43A
Câu 19BCâu 44A
Câu 20ACâu 45C
Câu 21BCâu 46C
Câu 22DCâu 47C
Câu 23DCâu 48A
Câu 24CCâu 49C
Câu 25A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X