Trắc nghiệm Hóa 9 bài 5 : Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 5 - Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit có đáp án.

Câu 1. Oxit axit là
Câu 2. Oxit trung tính là
Câu 3. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
Câu 4. Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) là:
Câu 5. Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:
Câu 6. Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
Câu 7. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại là
Câu 8. Kim loại X tác dụng với HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại Y đun nóng thì thu được kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là:
Câu 9. Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:
Câu 10. Hòa tan hết hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 3M. Khối lượng muối thu được là

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 5 : Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2CCâu 7B
Câu 3DCâu 8B
Câu 4BCâu 9A
Câu 5CCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X