Trắc nghiệm Hóa 12 bài 7 : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 7 hóa 12 - Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat có đáp án

Câu 1. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng?

A. Phản ứng với $CH _{3} OH / HCl$

B. Phản ứng với $Cu ( OH )_{2}$

C. Phản ứng với dung dịch $AgNO _{3} / NH _{3}$

D. Phản ứng với $H _{2} / Ni , t ^{\circ} .$

Câu 3. Phản ứng nào sau đây không dùng làm căn cứ để xác định công thức cấu tạo của glucơzơ ?

A. tráng bạc

B. lên men

C. khử tạo thành hexan

D. este hoá với $\left( CH _{3} CO \right)_{2} O$

Câu 4. Nhóm chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

A. saccarozơ, fructozơ, glucozơ

B. saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ

C. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

D. saccarozơ, glucozơ, tinh bột

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ

B. Hợp chất saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử này được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ

C. Phân tử saccarozơ có nhiều nhóm hyđroxyl nhưng không có nhóm chức anđehit

D. Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh và do các mắt xích glucozơ tạo nên

Câu 12. Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

A. $AgNO _{3} / NH _{3}$

B. $Cu ( OH )_{2} / NaOH$

C. Dung dịch $Br _{2}$

D. Na

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 7 : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8A
Câu 2ACâu 9B
Câu 3BCâu 10B
Câu 4CCâu 11C
Câu 5DCâu 12B
Câu 6CCâu 13B
Câu 7CCâu 14B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X