Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 12 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 12 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 3,36 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 12 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 3,36 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là 10,08.

nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

2FeO + 4H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Bảo toàn electron: 3nFe = 2nO + 2nSO2

⇒ 56nFe + 16nO = 12; 3nFe - 2nO =2.0,15

⇒ nFe = 0,18; nO = 0,12

⇒ m = 0,18.56 = 10,08 (gam)

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X