Cho các chất: HI, H2S, C, CaCO3, Fe3O4, FeO, Al và Fe2O3. Trong các chất đã cho,

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/12/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho các chất: HI, H2S, C, CaCO3, Fe3O4, FeO, Al và Fe2O3. Trong các chất đã cho, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đăc, nóng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho các chất: HI, H2S, C, CaCO3, Fe3O4, FeO, Al và Fe2O3. Trong các chất đã cho, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đăc, nóng là 6

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X