Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26: Hệ thống làm mát

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về hệ thống làm mát.

Câu 2. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào?

A. Trục khuỷu

B. Áo nước

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

A. Trục khuỷu

B. Vòi phun

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu 5. Hệ thống làm mát bằng nước có:

A. Loại bốc hơi

B. Loại đối lưu tự nhiên

C. Loại tuần hoàn cưỡng bức

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống làm mát?

A. Van hằng nhiệt

B. Két nước

C. Bơm nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống làm mát?

A. Quạt gió

B. Puli và đai truyền

C. Áo nước

D. Bầu lọc dầu

Câu 8. Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ:

A. Đóng cả 2 cửa

B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát

D. Mở cả 2 cửa

Câu 9. Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van hằng nhiệt sẽ:

A. Đóng cả 2 cửa

B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát

D. Mở cả 2 cửa

Câu 10. Nước qua két được làm mát do?

A. Diện tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không khí

B. Quạt gió hút không khí qua giàn ống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26: Hệ thống làm mát

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8B
Câu 4BCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X