Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 6

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 6 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 7. Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. $Al _{2} O _{3}+2 NaOH \rightarrow 2 NaAlO _{2}+ H _{2} O$

B. $Fe _{3} O _{4}+8 HCl \rightarrow FeCl _{2}+2 FeCl _{3}+4 H _{2} O$

C. $Fe + Cl _{2} \rightarrow FeCl _{2}$

D. $Al ( OH )_{3}+3 HCl \rightarrow AlCl _{3}+3 H _{2} O$

Câu 8. Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch

A. $NaOH$

B. $HNO _{3}$

C. $H _{2} SO _{4}$

D. $NaCl$

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

B. Thạch cao nung có công thức là $CaSO 4.2 H _{2} O$

C. Ở nhiệt độ cao, các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại

D. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa

Câu 10. Natri, kali và canxi được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp

A. Thuỷ luyện

B. Nhiệt luyện

C. Điện phân nóng chảy

D. Điện phân dung dịch

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dấn từ Li đến Cs

B. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì

C. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ

D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim

Câu 12. Trường hợp nào sau đày không xảy ra phàn ứng khi trộn các dung dịch với nhau?

A. $AgNO _{3}+ HCl$

B. $NaOH + FeCl _{3}$

C. Ca $( OH )_{2}+ NH _{4} Cl$

D. $NaNO _{3}+ K _{2} SO _{4}$

Câu 13. Thành phân hóa học cua supcphotphat kép là?

A. $KNO _{3}$

B. $Ca \left( H _{2} PO _{4}\right)_{2}, CaSO _{4}$

C. $\left( NH _{2}\right)_{2} CO$

D. $Ca \left( H _{2} PO _{4}\right)_{2}$

Câu 17. Chất nào sau đây có trong thành phần của phân kali?

A. $NaCl$

B. $\left( NH _{2}\right)_{2} CO$

C. $NH _{4} NO _{2}$

D. $KNO _{3}$

Câu 20. Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + X + H2O

(2) Ba(HCO3)2 + 2KOH → BaCO3 + Y + 2H2O

Phát biểu nào sau đây về X và Y đúng?

A. Đều tác dụng được với dung dịch HCl tạo ra khí $CO _{2}$

B. Đều tác dụng được với dung dịch $Mg \left( NO _{3}\right)_{2}$ tạo kết tủa

C. Đều hòa tan được kim loại Al

D. Đều không tác dụng được với dung dịch $BaCl _{2}$

Câu 22. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân NaNO3 là

A. $Na _{2} O , NO _{2}$

B. $Na , NO _{2}, O _{2}$

C. $Na _{2} O , NO _{2}, O _{2}$

D. $NaNO _{2}, O _{2}$

Câu 24. Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, sau khi kết thúc phản ứng thu được sản phẩm có

A. một chất khí và hai chất kết tủa

B. một chất khí và không chất kết tủa.

C. một chất khí và một chất kết tủa

D. hỗn hợp hai chất khí

Câu 27. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

A. $Na _{2} CO _{3}$

B. $Ca \left( NO _{3}\right)_{2}$

C. $K _{2} SO _{4}$

D. $Ba ( OH )_{2}$

Câu 28. Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. $H _{2} SO _{4}$ đặc, nóng

B. $HNO _{3}$ đặc, nguội

C. HNO loãng.

D. $H _{2} SO _{4}$ loãng

Câu 30. Dung dịch chất nào vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. $Na _{2} CO _{3}$

B. $\left( NH _{4}\right)_{2} CO _{3}$

C. $NaCl$

D. $H _{2} SO _{4}$

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2DCâu 17D
Câu 3Câu 18B
Câu 4BCâu 19A
Câu 5DCâu 20B
Câu 6ACâu 21C
Câu 7CCâu 22D
Câu 8DCâu 23A
Câu 9DCâu 24C
Câu 10CCâu 25C
Câu 11ACâu 26A
Câu 12DCâu 27A
Câu 13DCâu 28B
Câu 14BCâu 29D
Câu 15DCâu 30B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X