Luyện giải đề thi thử môn sử tốt nghiệp THPT 2024 Thái Nguyên lần 2

Luyện giải đề thi thử môn sử tốt nghiệp THPT 2024 Thái Nguyên lần 2 với các kiến thức trọng tâm và câu hỏi mới mẻ.

Câu 1. Một trong những mục tiêu của quân và dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953-1954 là
Câu 2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp tại Việt Nam (1919-1929), giai cấp nào sau đây đã ra đời?
Câu 3. Trong những năm (1945-1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua
Câu 4. Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây nằm trong phong trào Cần vương chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?
Câu 6. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng
Câu 7. Quốc gia nào sau đây gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1997.
Câu 8.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 5-1941) xác định

Câu 9. Quốc gia châu Á nào sau đây công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào đầu năm 1950?
Câu 10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) chỉ rõ
Câu 11. Năm 1949, sản lượng nông nghiệp của nước nào sau đây bằng hai lần sản lượng nông nghiệp của các nước Anh, Pháp, Cộng hòa liên bang Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại?
Câu 12. Năm 1975, quốc gia nào sau đây ở châu Phi lật đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha?
Câu 13. Một trong những chiến thắng của quân và dân miền Nam Việt Nam chống lại chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ (1961-1965) là
Câu 14. Sự ra đời của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là một trong những biểu hiện của
Câu 15. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch
Câu 16. Hội nghị Ianta (2-1945) thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm
Câu 17. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây đứng đầu thế giới về công nghiệp vũ trụ?
Câu 18. Sự kiện nào sau đây chính thức kết thúc quá trình chạy đua vũ trang kéo dài và tốn kém (1947-1989) giữa hai siêu cường Liên Xô-Mĩ
Câu 19. Tổ chức nào sau đây thực hiện vụ ám sát tên trùm mộ phu Badanh (2-1929) ở Hà Nội?
Câu 20. Trong chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mĩ sử dụng chiến lược quân sự nào sau đây?
Câu 21. Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của các nước Tây u giai đoạn 1950-1973,
Câu 22. Nội dung nào sau đây là bối cảnh diễn ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam?
Câu 23. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?
Câu 24. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).
Câu 25. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điều kiện bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?
Câu 26. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước năm 1976 đã tạo những điều kiện thuận lợi để Việt Nam
Câu 27. Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973.
Câu 28. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã
Câu 29. Một trong những yếu tố thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967 là
Câu 30. Ở Việt Nam, trong những năm 20 của thế kỉ XX, một số đô thị được hình thành và mở rộng ở các vùng kinh tế phát triển là tác động của việc
Câu 31. Một trong những đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là
Câu 32. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có điểm khác biệt nào sau đây so với Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5- 1941)?
Câu 33. Trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương (1945-1954), kế hoạch Nava có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve?
Câu 34. Ở Việt Nam, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 20 của thế kỉ XX có điểm khác biệt về
Câu 35. Nội dung nào sau đây là điểm khác biệt giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga?
Câu 36. Nội dung nào sau đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam?
Câu 37. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những tác động của sự chuyển biến về kinh tế và xã hội đầu thế kỉ XX đến phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925?
Câu 38. Nội dung nào sau đây là cơ sở để khẳng định phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
Câu 39. Nội dung nào sau đây trong quan hệ quốc tế tác động đến cách mạng Việt Nam thời kì 1954-1975?
Câu 40. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Việt Nam (3-1929) chứng tỏ

đáp án Luyện giải đề thi thử môn sử tốt nghiệp THPT 2024 Thái Nguyên lần 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21A
Câu 2ACâu 22C
Câu 3ACâu 23B
Câu 4BCâu 24D
Câu 5CCâu 25D
Câu 6BCâu 26C
Câu 7ACâu 27C
Câu 8BCâu 28A
Câu 9DCâu 29B
Câu 10ACâu 30C
Câu 11ACâu 31A
Câu 12BCâu 32A
Câu 13ACâu 33A
Câu 14BCâu 34B
Câu 15BCâu 35C
Câu 16DCâu 36B
Câu 17CCâu 37D
Câu 18DCâu 38C
Câu 19ACâu 39A
Câu 20BCâu 40B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X