Biết giới hạn quang điện của nhôm là 0,36 $\mu m$

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Biết giới hạn quang điện của nhôm là 0,36 $\mu m$. Trong chân không, chiếu bức xạ có bước sóng nào sau đây vào tấm nhôm thì hiện tượng quang điện không xảy ra?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong chân không, chiếu bức xạ có bước sóng 0,50 $\mu m$ vào tấm nhôm thì hiện tượng quang điện không xảy ra?

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X