Bài 2: Cực trị của hàm số

12

Hướng dẫn làm bài 2: cực trị của hàm số

Bài 6 trang 18 SGK giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 18 SGK Toán giải tích lớp 12 - Xác định giá trị của tham số M.

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12

Giải bài 4 trang 18 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 18 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12 - Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số M , hàm số

Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 3 trang 18 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12, chương 1 bài Cực trị của hàm số

Bài 2 trang 18 SGK giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 18 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 18 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12
Back to top