Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

12

Hướng dẫn làm bài 1: sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 5 trang 10 SGK giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 10 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12

Bài 4 trang 10 SGK giải tích lớp 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 10 SGK giải tích lớp 12

Bài 3 trang 10 SGK giải tích 12

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3 trang 10 sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 12

Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 10 sách giáo khoa môn Toán đại số và giải tích lớp 12 : Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số

Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Giải tích lớp 12: Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số, các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số...
Back to top