Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

12

Hướng dẫn làm bài 3: giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 5 trang 24 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12

Bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 24 SGK giải tích lớp 12 .

Bài 3 trang 24 sgk giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 24 SGK Toán giải tích lớp 12

Bài 2 trang 24 SGK giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 24 SGK giải tích lớp 12 - Bài 3 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Bài 1 trang 23 SGK Giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 23 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12
Back to top