Bài 6 trang 18 SGK giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 18 SGK Toán giải tích lớp 12 - Xác định giá trị của tham số M.

Đề bài.

Xác định giá trị của tham số m để hàm số Câu hỏi bài 6 trang 18 sgk giải tích lớp 12 đạt cực đại tại x = 2

Hướng dẫn giải.

- Sử dụng điều kiện cần để Xo được gọi la điểm cực trị của hàm số y =f(x):f′(Xo)= 0 ⇒ các giá trị của m.

- Với các giá trị của m vừa tìm được, thay vào hàm số ban đầu, sử dụng quy tắc I tìm cực trị của hàm số để tìm các điểm cực trị của hàm số và đối chiếu với giả thiết.
 

Đáp án bài 6 trang 18 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 6 trang 18 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 6 trang 18 sgk giải tích lớp 12 phần 2

» Bài tiếp theo: Bài 1 tr 23 SGK Giải tích 12

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top