Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Communication

Xuất bản: 05/10/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Communication với bảng tổng hợp từ vựng Unit 7 tiếng anh lớp 10 cánh diều giúp các em ghi nhớ rõ ràng hơn.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và học thuộc Từ vựng (Vocabulary) Unit 7: Communication thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - sách Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bảng từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Tài liệu từ vựng Unit 7 tiếng anh lớp 10 Cánh diều chi tiết:

STTTừ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
1SmartphoneDanh từ/ˈsmɑːrt.foʊn/Điện thoại thông minh
2Share photosCụm động từ/ʃer ˈfoʊ.t̬oʊz/Chia sẻ hình ảnh
3Social mediaCụm danh từ/ˌsoʊ.ʃəl ˈmiː.di.ə/Phương tiện truyền thông xã hội
4Text messageCụm danh từ/ˈtekst ˌmes.ɪdʒ/Tin nhắn
5The InternetDanh từ/ ðə ˈɪn.t̬ɚ.net/Mạng Internet
6EmailDanh từ/ˈiː.meɪl/Thư điện tử
7Video gameCụm danh từ/ˈvɪd.i.oʊ ˌɡeɪm/Trò chơi điện tử
8Game consoleCụm danh từ/ˈɡeɪm ˌkɑːn.soʊl/Máy chơi game
9SoftTính từ/sɑːft/Mềm mại
10FantasticTính từ/fænˈtæs.tɪk/Tuyê
11DeliciousTính từ/dɪˈlɪʃ.əs/Ngon
12Body languageCụm danh từ/ˈbɑː.di ˌlæŋ.ɡwɪdʒ/Ngôn ngữ hình thể
13EmotionDanh từ/ɪˈmoʊ.ʃən/Cảm xúc
14Sense of humorCụm danh từ/sens əv ˈhjuː.mɚ/Khiếu hài hước
15CommunicateĐộng từ/kəˈmjuː.nə.keɪt/Giao tiếp
16LanguageDanh từ/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/Ngôn ngữ
17UnderstandĐộng từ/ˌʌn.dɚˈstænd/Hiểu
18CalfDanh từ/kæf/Con con
19CommunicationDanh từ/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/Sự giao tiếp
20Face to faceTính từ/ˌfeɪs.təˈfeɪs/Trực tiếp
21SenseDanh từ/sens/Giác quan
22ShareĐộng từ/ʃer/Chia sẻ
23SmoothTính từ/smuːð/Mềm mại, nhẹ nhàng
24TabletDanh từ/ˈtæb.lət/Máy tính bảng
25TouchĐộng từ/tʌtʃ/Chạm
26Contact informationCụm danh từ/ˌˈkɑːn.tækt ɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/Thông tin liên lạc
27TrunkDanh từ/trʌŋk/Vòi voi
28CopyĐộng từ/ˈkɑː.pi/Sao chép
29AppDanh từ/æp/Ứng dụng

Xem thêm các tài liệu giải bài tập anh 10 Unit 7:

- Kết thúc nội dung từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10 : Từ vựng Unit 7 lớp 10 Explore New Worlds. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM