Unit 12 lớp 10 12E Compare and contrast options

Xuất bản: 18/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 12 lớp 10 12E Compare and contrast options trang 144, 145 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 12 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 12E Compare and contrast options - Unit 12: Decisions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 12 lớp 10 12E Compare and contrast options

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 144, 145 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A. MY WORLD We all have to make big decisions sometimes. What big decisions have you made? What big decisions do you think you will make in the future? Tell the class. (Tất cả chúng ta đôi khi phải đưa ra những quyết định lớn. Em đã đưa ra những quyết định lớn nào? Em nghĩ mình sẽ đưa ra những quyết định lớn nào trong tương lai? Nói với lớp)

Gợi ý đáp án:

– I have made some big decisions like decided to change schools for a better learning environment, decided to end a relationship with a friend.

(Tôi đã đưa ra một số quyết định lớn như quyết định chuyển trường để có môi trường học tập tốt hơn, quyết định chấm dứt mối quan hệ với một người bạn.)

– In the future I will make decisions like going abroad to study at university, job selection,..

(Trong tương lai tôi sẽ đưa ra những quyết định như đi du học đại học, lựa chọn công việc, …)

B. In pairs, look at the list of life decisions. Discuss and rank them from 1 to 8 (1=the most dificult decision, 8=the easiest decision)

(Theo cặp, hãy xem danh sách các quyết định trong cuộc sống. Thảo luận và xếp hạng chúng từ 1 đến 8 (1=quyết định khó khăn nhất, 8 = quyết định dễ nhất)

Gợi ý đáp án:

8 – decide what to wear to a party

7 – choosing a phone

6 – applying for a job

5 – getting a student loan

4 – moving to another country

3 – buying your fist car

2 – buying a house

1 – asking someone to marry you

Tạm dịch

8 – quyết định mặc gì đi dự tiệc

7 – chọn điện thoại

6 – xin việc

5 – vay sinh viên

4 – chuyển đến một quốc gia khác

3 – mua chiếc xe hơi nắm tay của bạn

2 – mua nhà

1 – yêu cầu ai đó kết hôn với bạn

C. Work in group. Three of your friends need to make big decisions. Discuss each situation and make a list of choices. Decide what your friend should do. (Làm việc theo nhóm. Ba người bạn của em cần phải đưa ra quyết định lớn. Thảo luận về từng tình huống và lập danh sách các lựa chọn. Quyết định xem bạn của em nên làm gì)

Gợi ý đáp án:

1. He can ask for a loan from relatives, friends and get a bank loan just enough to pay interest without going over budget.

(Anh ấy có thể hỏi vay người thân, bạn bè và vay ngân hàng một khoản vừa đủ để trả lãi mà không vượt quá ngân sách.)

2. She should go abroad to study and keep in touch with friends in Vietnam through social networks. On summer holidays, she can go back to Vietnam to visit her family and meet friends.

(Cô ấy nên đi du học và giữ liên lạc với bạn bè ở Việt Nam thông qua mạng xã hội. Nghỉ hè, cô có thể về Việt Nam thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè.)

3. She should use part of the money to support charity.

(Cô ấy nên dùng một phần tiền để ủng hộ từ thiện.)

Tạm dịch

1. Người bạn này nấu ăn rất ngon. Anh ấy muốn mở nhà hàng của riêng mình, nhưng anh ấy cần tiền để bắt đầu kinh doanh. Anh ta nghĩ rằng anh ta nên hỏi vay một ngân hàng. Anh ấy nên làm gì?

2. Một người bạn đã giành được học bổng du học Mỹ trong hai năm. Cô ấy muốn đi du học, nhưng cô ấy cũng thích ngôi trường hiện tại của mình, gia đình và bạn bè của cô ấy. Cô ấy nên làm gì?

3. Một người bạn trúng xổ số hơn 10.000.000 đồng. Cô ấy là một sinh viên và chưa bào giờ có nhiều tiền như vậy. Cô cũng làm công việc tình nguyện với một tổ chức từ thiện vì động vật. Tổ chức từ thiện luôn cần nhiều tiền hơn. Cô ấy nên làm gì?

D. Compare your decisions for each friend with another group (So sánh các quyết định của em đối với mỗi bạn với nhóm khác)

Gợi ý đáp án:

Học sinh so sánh câu trả lời với các nhóm khác

E. Read the email. Which of three friends in C is this person writting to? (Đọc email. Người này đang viết thư cho người bạn nào trong ba người bạn ở phần C?)

Gợi ý đáp án:

– This person writting to the sencond friend. (Người này viết thư cho bạn thứ hai.)

Tạm dịch

Xin chào!

Thật vui khi biết tin của bạn! Thật thú vị, nhưng bạn có một quyết định thực sự khó khăn. Một mặt, chuyển đến một đất nước mới là một cơ hội tuyệt vời. Nếu bạn sống ở đó, bạn sẽ học một ngôn ngữ mới và thấy những địa điểm mới tuyệt vời! Bạn cũng có thể có thêm những người bạn mới.

Mặt khác, bạn sẽ nhớ gia đình và bạn bè của mình. Họ cũng sẽ nhớ bạn. Bạn sẽ cảm thấy một chút cô đơn. Ngoài ra, bạn sẽ phải làm nhiều việc một mình như nấu ăn và làm việc nhà.

Tuy nhiên, nếu bạn quyết định đi, tất cả chúng tôi sẽ đến và thăm bạn! Và cũng chỉ trong hai năm. Đó là một khoảng thời gian không quá dài. Vì vậy, xét về tổng thể, tôi nghĩ bạn nên đi!

Tất cả những gì tốt nhất,

Andy.

F. Read the information below and then underline the words for comparing and contrasting in the email in E (Đọc thông tin dưới đây và sau đó gạch dưới các từ để so sánh và đối chiếu trong email ở E)

Gợi ý đáp án:

– “On the one hand, moving to a new…”

– “On the other hand, you’ll…”

– “They will also miss you.”

– “In addition, you’ll have to do many things…”

– “However, if you decide to go…”

– “And also, it is only for two years.”

– “So, overall, I think you should go!”

Tạm dịch

– “Một mặt, chuyển sang một …”

– “Mặt khác, bạn sẽ …”

– “Họ cũng sẽ nhớ bạn.”

– “Ngoài ra, bạn sẽ phải làm nhiều thứ …”

– “Tuy nhiên, nếu bạn quyết định đi …”

– “Và cũng chỉ trong hai năm.”

– “Vì vậy, về tổng thể, tôi nghĩ bạn nên đi!”

G. Circle the correct words or phrases to complete the sentences (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu)

1. On the whole / In contrast, I think that doing volunteer work is the best choice for all the reasons I’ve just mentioned.

2. On the one hand, going to the game would be fun. In addition / On the other hand, I have a test tomorrow and need to study!

3. She wants to save up for a laptop. Similary, / However, it’s impossible beacause she needs to pay for her classes soon.

Gợi ý đáp án:

1. On the whole, I think that doing volunteer work is the best choice for all the reasons I’ve just mentioned.

2. On the one hand, going to the game would be fun. On the other hand, I have a test tomorrow and need to study!

3. She wants to save up for a laptop. However, it’s impossible beacause she needs to pay for her classes soon.

Tạm dịch

1. Về tổng thể, tôi nghĩ rằng làm công việc tình nguyện là lựa chọn tốt nhất vì tất cả những lý do tôi vừa đề cập.

2. Một mặt, đi chơi game sẽ rất vui. Mặt khác, tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai và cần phải học tập!

3. Cô ấy muốn tiết kiệm cho một chiếc máy tính xách tay. Tuy nhiên, điều đó là không thể vì cô ấy cần phải trả tiền cho các lớp học của mình sớm.

Goal check: 12E Compare and contrast options

1. Write an email (120-150 words) to one of the other friends in C. Help your friend make a decision. Remember to use linking words and phrases to compare and contrast in your mail

(Viết email (120-150 từ) cho một trong những người bạn khác ở C. Giúp bạn của bạn đưa ra quyết định. Hãy nhớ sử dụng các từ và cụm từ liên kết để so sánh và đối chiếu trong thư của em)

2. Afterwards, exchange your emails in pairs. Do you think your partner gave good advice? Why? (Sau đó, trao đổi email của em theo cặp. Em có nghĩ rằng đối tác của em đã đưa ra lời khuyên tốt? Tại sao?)

Gợi ý đáp án:

Hi, Jeny!

I was very surprise to hear that you won over 10.000.000 đồng in the lottery. First I want to congratulate and share that joy with you. I also hope you can use that money in the most rational way, so I will give you some advices. If I were you, I would use part of the money to support charity first. I will also buy something for my family, give them surprise presents. On the one hand, you can buy what you want with that money. On the other hand, you are a student and you need to save money for the future. I think you should open a bank account and deposit the rest of the money there, so you will have a reserve money. In addition, you still need money to re-learn difficult subjects.

However, the decision is up to you. Use them however you want. I think you won’t waste them.

All the best,

Lina

Tạm dịch

Chào Jeny!

Tôi rất bất ngờ khi biết tin bạn trúng xổ số hơn 10.000.000 đồng. Đầu tiên tôi muốn chúc mừng và chia sẻ niềm vui đó với các bạn. Mình cũng mong bạn có thể sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất nên mình sẽ cho bạn một vài lời khuyên. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ dùng một phần tiền để ủng hộ từ thiện trước. Tôi cũng sẽ mua một cái gì đó cho gia đình tôi, tặng họ những món quà bất ngờ. Một mặt, bạn có thể mua những gì bạn muốn với số tiền đó. Mặt khác, bạn đang là sinh viên và bạn cần tiết kiệm tiền cho tương lai. Tôi nghĩ bạn nên mở một tài khoản ngân hàng và gửi phần tiền còn lại vào đó, như vậy bạn sẽ có một khoản tiền dự trữ. Ngoài ra, bạn vẫn cần tiền để học lại những môn khó.

Tuy nhiên, quyết định là ở bạn. Sử dụng chúng theo cách bạn muốn. Tôi nghĩ bạn sẽ không lãng phí chúng.

Tất cả những gì tốt nhất,

Lina

Xem thêm các phẩn giải bài tập unit 12:

- Kết thúc nội dung Unit 12 lớp 10 12E Compare and contrast options - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 12 Decisions - 12E Compare and contrast options của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM