Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Making Plans

Xuất bản: 05/10/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Making Plans với bảng tổng hợp từ vựng Unit 8 tiếng anh lớp 10 cánh diều giúp các em ghi nhớ rõ ràng hơn.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và học thuộc Từ vựng (Vocabulary) Unit 8: Making Plans thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - sách Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bảng từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Tài liệu từ vựng Unit 8 tiếng anh lớp 10 Cánh diều chi tiết:

STTTừ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
1Do homeworkCụm động từ/duː ˈhoʊm.wɝːk/Làm bài tập
2Make a posterCụm động từ/meɪk ɚˈpoʊ.stɚ/Làm tranh treo tường
3Study abroadCụm động từ/ ˈstʌd.i əˈbrɑːd/Học ở nước ngoài
4Prepare for a presentationCụm động từ/ prɪˈpeər fɔːr ə ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/Chuẩn bị cho một bài thuyết trình
5Start a new hobbyCụm động từ/stɑːrt ə njuː ˈhɑː.bi/Bắt đầu một thoái quen mới
6Practice singingCụm động từ/ˈpræk.tɪs ˈsɪŋ.ɪŋ/Luyện hát
7Do volunteer workCụm động từ/duː ˌvɑː.lənˈtɪr wɝːk/Làm tình nguyện
8Learn another languageCụm động từ/lɝːn əˈnʌð.ɚ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/Học một ngôn ngữ mới
9Go to collegeCụm động từ/gou tu: ˈkɑː.lɪdʒ/Học đại học
10Go on school tripCụm động từ/gou ɒn ˈskuːl trɪp/Đi thăm quan với trường
11SpecializeĐộng từ/ˈspeʃ.ə.laɪz/Chuyên môn
12RenewableTính từ/rɪˈnuː.ə.bəl/Có thể tái tạo được
13Non-renewableTính từ/ˌnɑːn.rɪˈnuː.ə.bəl/Không thể tái tạo được
14EnergyDanh từ/ˈen.ɚ.dʒi/Năng lượng
15CoalDanh từ/koʊl/Than đá
16OilDanh từ/ɔɪl/Dầu
17WindDanh từ/wɪnd/Gió
18GasDanh từ/ɡæs/Khí ga
19WaveDanh từ/weɪv/Sóng
20WoodDanh từ/wʊd/Gỗ
21SolarTính từ/ˈsoʊ.lɚ/Thuộc về mặt trời
22Solar panelCụm danh từ/ˌsoʊ.lɚ ˈpæn.əl/Pin mặt trời
23SolutionDanh từ/səˈluː.ʃən/Giải pháp
24ElectricityDanh từ/iˌlekˈtrɪs.ə.t̬i/Điện
25RecycleĐộng từ/ˌriːˈsaɪ.kəl/Tái chế
26ProbablyTrạng từ/ˈprɑː.bə.bəli/Có thể, có khả năng
27ApproximatelyTrạng từ/əˈprɑːk.sə.mət.li/Xấp xỉ
28CandleDanh từ/ˈkæn.dəl/Nến
29PopulationDanh từ/ˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən/Dân số
30ExpensiveTính từ/ɪkˈspen.sɪv/Đắt
31Raise moneyCụm động từ/reɪz ˈmʌn.i/Quyên góp tiền
32Go down toCụm động từ/gou daʊn tu:/Giảm xuống
33DecreaseĐộng từ/ˈdiː.kriːs/Giảm

Xem tổng hợp các nội dung giải bài tập Unit 8: 

- Kết thúc nội dung từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10 : Từ vựng Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM