When she left college, she got a job as an editor in a publishing company.

01/12/2020 342

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
When she left college, she got a job as an editor in a publishing company.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
job (n): nghề nghiệp
profession (n): nghề, nghề nghiệp
exercise (n): bài tập
task (n): công việc được giao
mission (n): nhiệm vụ
=> profession = job
Tạm dịch: Khi cô ấy rời đại học, cô ấy được nhận làm biên tập viên cho một công ty xuất bản.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X