Northwestern became one of the first institutions to establish a__________of

01/12/2020 99

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
Northwestern became one of the first institutions to establish a__________of e-commerce degree in the fall of 2000.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
diploma (n): bằng cấp, văn bằng
faculty (n): khoa (của 1 trường đại học)
institution (n): viện, trường đại học
bachelor (n): bằng cử nhân
=> Northwestern became one of the first institutions to establish a bachelor of e-commerce degree in the fall of 2000.
Tạm dịch: Northwestern trở thành một trong những trường đại học đầu tiên cấp bằng cử nhân thương mại điện tử vào mùa thu năm 2000.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X