We've set ourselves a series of goals to attain by the end of the month.

01/12/2020 234

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
We've set ourselves a series of goals to attain by the end of the month.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Attain/achieve one's goal: đạt được mục tiêu
Tạm dịch: Chúng tôi đã đặt cho mình một loạt mục tiêu cần phải đạt được trước cuối tháng.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X