The full college status was only received in 1948 and marked the official _____

01/12/2020 116

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
The full college status was only received in 1948 and marked the official _____ of women to the university.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
admit (v): nhận vào
admittance (n): sự cho phép đi vào
admission (n): được nhận vào ở 1 ngôi trường
=> The full college status was only received in 1948 and marked the official admission of women to the university.
Tạm dịch: Giáo dục bậc đại học cho tất cả mọi người chỉ được ghi nhận cho tới năm 1948 và chính thức đánh dấu sự tiếp nhận phụ nữ vào học đại học.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X