Việc làm nào của giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ cho thấy vai trò quan trọng của họ trong đời sống xã hội

Xuất bản: 18/08/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Việc làm nào của giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ cho thấy vai trò quan trọng của họ trong đời sống xã hội từ giữa thế kỉ XIX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Việc làm của giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ cho thấy vai trò quan trọng của họ trong đời sống xã hội từ giữa thế kỉ XIX là mở xí nghiệp dệt và làm đại lí cho các hãng buôn của Anh.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X