Từ nào sau đây còn được dùng để chỉ sự tự nhân đôi của ADN?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ nào sau đây còn được dùng để chỉ sự tự nhân đôi của ADN?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự tự nhân đôi của ADN còn được gọi là sự tự sao ADN

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X