Trục đối xứng của parabol (P):y=2x2+6x+3 là:

Xuất bản: 16/12/2020 - Cập nhật: 16/05/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trục đối xứng của parabol $(P):y=2x^2+6x+3$ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trục đối xứng của parabol $(P):y=2x^2+6x+3$ là $x=-\frac{3}{2}$
Trục đối xứng $x=-\frac{b}{2a}=-\frac{3}{2}$
Lý thuyết
Parabol (P) $y=ax^2+bx+c$ có
Tọa độ đỉnh D là: $D=\left ( -\frac{b}{2a};-\frac{\Delta }{4a} \right )$
Phương trình trục đối xứng của Parabol (P) là: $x=-\frac{b}{2a}$

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

X