Trong phân tử hợp chất 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II,

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong phân tử hợp chất 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương ứng là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong phân tử hợp chất 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương ứng là 5,1,1 và 1

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X