Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X