Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỉ lệ giao tử mang alen đột biến là

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỉ lệ giao tử mang alen đột biến là 10%. Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tỉ lệ hợp tử không mang alen đột biến là 0,92=0,810,92=0,81

Tỉ lệ hợp tử mang alen đột biến là 1 - 0,81 = 0,19

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X