Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

21/04/2022 154

Câu Hỏi:
Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là hệ thống Vecxai - Oasinhtơn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X