Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xuất bản: 20/10/2021 - Cập nhật: 21/12/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X