Thu gọn đa thức (5x3 + 4x2 - 1) - (4x3 - 4x2 + 1) ta được

02/12/2020 19

Câu Hỏi:
Thu gọn đa thức ${(}{5}{x}^{3}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{ }{-}{ }{1}{)}{ }{-}{ }{(}{4}{x}^{3}{ }{-}{ }{4}{x}^{2}{ }{+}{ }{1}{)}$ ta được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X