Cho f(x) = x5 - 3x4 + x2 - 5 và g(x) = 2x4 + 7x3 - x2 + 6. Tìm hiệu f(x) - g(x)

02/12/2020 161

Câu Hỏi:
Cho ${f}{(}{x}{)}{ }{=}{ }{x}^{5}{ }{-}{ }{3}{x}^{4}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{5}$ và ${g}{(}{x}{)}{ }{=}{ }{2}{x}^{4}{ }{+}{ }{7}{x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{6}$. Tìm hiệu f(x) - g(x) rồi sắp xếp kết quả theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X