Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất giai cấp của quân đội phụ

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất giai cấp của quân đội phụ thuộc vào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất giai cấp của quân đội phụ thuộc vào bản chất của các nhà nước đã tổ chức ra quân đội đó.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện: Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện:

Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật.

Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do nhà nước ban hành

Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin về bản chất giai cấp của quân đội như thế nào?

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin về bản chất giai cấp của quân đội là bản chất của giai cấp, của Nhà nước đã tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng quân đội đó.

Lý luận của chủ nghĩa Mac-Lê Nin về bản chất giai cấp của quân đội là gì?

Lý luận của chủ nghĩa Mac-Lê Nin về bản chất giai cấp của quân đội là Mang bản chất giai cấp nhà nước đã tổ chức nuôi dưỡng và sử dụng quân đội.

Pháp luật mang bản chất giai cấp vì được bảo đảm thực hiện bởi

Pháp luật mang bản chất giai cấp vì được bảo đảm thực hiện bởi Nhà nước

Pháp luật mang bản chất giai cấp và bản chất

Đáp án APháp luật mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội

Pháp luật mang bản chất giai cấp, vì pháp luật do

Pháp luật mang bản chất giai cấp, vì pháp luật do Nhà nước ban hành

Vì sao nói pháp luật mang bản chất giai cấp?

Nói bản chất của Pháp luật nhà nước Việt Nam mang tính giai cấp vì Pháp luật thể hiện ý chí Nhà nước của giai cấp thống trị với Nhà nước là chủ thể, đại diện cho giai cấp cầm quyền, đại diện cho nhân dân ban hành và bảo đảm thực hiện Pháp luật.

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X