Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một trong hai nhiệm vụ chính của quân đội ta

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 30/10/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một trong hai nhiệm vụ chính của quân đội ta là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X