The teachers at Edinburgh College encourage students to ______ with others,

01/12/2020 544

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
The teachers at Edinburgh College encourage students to ______ with others, experiment with arts and find their own ideas.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
help (v): giúp đỡ, help+ O, không có "with"
improve (v): cải thiện
involve (v): liên quan
collaborate with (v): cộng tác
=> The teachers at Edinburgh College encourage students to collaborate with others, experiment with arts and find their own ideas.
Tạm dịch: Các giáo viên tại trường Cao đẳng Edinburgh khuyến khích sinh viên cộng tác với nhau, thử nghiệm nghệ thuật và tìm ý tưởng của riêng mình.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X