As well as studying on _____in the UK, you can also choose to study outside the

01/12/2020 733

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
As well as studying on _____in the UK, you can also choose to study outside the UK - for example by distance learning.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
campus (n): khuôn viên
accommodation (n): tiện nghi
building (n): tòa nhà
dormitory (n): khu tập thể
=> As well as studying on campus in the UK, you can also choose to study outside the UK - for example by distance learning.
Tạm dịch: Cũng như học tập trong khuôn viên trường ở Anh, bạn cũng có thể chọn du học bên ngoài Vương quốc Anh - ví dụ như bằng cách học từ xa.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X