University ______ in Viet Nam can decide their own criteria for enrolling

01/12/2020 696

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
University ______ in Viet Nam can decide their own criteria for enrolling international students.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
principals (n): hiệu trưởng (trường thành viên)
rectors (n): hiệu trưởng (trường độc lập)
headmasters (n): ông hiệu trưởng
managers (n): quản lý
Tạm dịch: Hiệu trưởng trường đại học ở Việt Nam có thể quyết định tiêu chí riêng của họ để tuyển sinh viên quốc tế.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X