After I graduate, I plan to work as an________at an advertising agency.

01/12/2020 192

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
After I graduate, I plan to work as an________at an advertising agency.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
intern (n): thực tập sinh
internship (n): giai đoạn thực tập
internal (adj): bên trong
internally (adv): bên trong
=> After I graduate, I plan to work as an intern at an advertising agency.
Tạm dịch: Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định thực tập tại một công ty quảng cáo.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X