Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al và Zn)

Xuất bản: 29/06/2023 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al và Zn) bằng O2, thu được 17,1 gam hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để hòa tan hết Y cần vừa đủ 350ml dung dịch HCl 2M.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho hỗn hợp X gồm Fe và Cu, tác dụng với O2, thu được m gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 4M, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 11 gam chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl, thu được khí H2. Giá trị của m là

Giá trị của m là 33,8g.
nHNO3 = 0,8; nNO = 0,1
nH+ = 4nNO + 2nO → nO = 0,2
Z + HCl tạo H2 nên Z chứa Cu, Fe dư → Y + HNO3 chỉ tạo muối Fe(NO3)2.
Bảo toàn N → nFe(NO3)2 = (0,8 – 0,1)/2 = 0,35
→ mY = 0,35.56 + 11 + 0,2.16 = 33,8 gam.

Cho 2,82 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

Đặt nAl = a; nAl2O3 = b → 27a + 102b = 2,82
nHCl = 3a + 6b = 0,18
→ a = 0,01; b = 0,025
nH2 = 1,5a = 0,015 → V = 0,336 lít

Cho 8,934 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,36 mol HCl và 0,03 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,045 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát .....

Thêm AgNO3 vào Y thấy xuất hiện khí NO chứng tỏ Y chứa Fe2+, H+ dư và không có NO3-.
nAgCl = 0,36 → nAg = 0,015
Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg = 0,06
nH+ dư = 4nNO = 0,06
Dung dịch Y chứa Fe2+ (0,06), H+ dư (0,06), Cl- (0,36), bảo toàn điện tích → nFe3+ = 0,06

${B}{a} + {2}{H}{C}{l} → {B}{a}{C}{l}_{2} + {H}_{2}$
Để thu được dung dịch chứa 4,16 g ${B}{a}{C}{l}_{2}$ cần bao nhiêu mol HCl

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2. Để thu được dung dịch chứa 4,16 g BaCl2 cần 0,04 mol HCl.
Đáp án A
Giải thích
${n}_{{{B}{a}{C}{l}_{2}}} = {4},{16}/{208} = {0},{02} {m}{o}{l} {B}{a} + {2}{H}{C}{l} → {B}{a}{C}{l}_{2} + {H}_{2} {0},{04} ← {0},{02} {m}{o}{l}$

Hợp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo ra FeCl3?

Fe2(SO4)3 và HCl không phản ứng với nhau vì sản phẩm không có chất kết tủa , bay hơi, hay chất điện li yếu. Các phương trình phản ứng còn lại xảy ra như sau:

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X