Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng mục tiêu của chính sách tài nguyên

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?

Những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay:

  • Tăng cường công tác, quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương.
  • Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.
  • Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  • Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
  • Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
  • Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải

Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là Bảo tồn đa dạng sinh học.
Kiến thức: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Một trong những phương hướng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

Việc làm thực hiện đúng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên. Dưới đây là mục tiêu, phương hướng và trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, qua đó xác định được việc xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên là thực hiện đúng với mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích

Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X