Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 25/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi hỏi về nguyên tố đa lượng,

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên gì?

Các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.
Giải thích
Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên đại phân tử hữu cơ, các nguyên tố đa lượng: C, H, O, N, S, K… là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể, vai trò là tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtêin, lipit, axit nuclêic…; là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào.

Trong các nguyên tố đa lượng, cacbon được coi là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì

Trong các nguyên tố đa lượng, cacbon được coi là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì vòng ngoài cùng của cấu hình điện tử có 4 electoron.

Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân thành nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.
+ Nguyên tố đa lượng gồm C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
+ Nguyên tố vi lượng ($< 100 mg/1kg$ chất khô của cây) chủ yếu là Fe, Mn, B,Cl, Zn, Cu, Mo, Ni

Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng

Các nguyên tố đa lượng là C,H,O,N,P
Cu, Mo, Ni, Zn là các nguyên tố vi lượng

Cho các nguyên tố: Nitơ, sắt, kali, lưu huỳnh, đồng, photpho, canxi, coban, kẽm. Các nguyên tố đa lượng là

Các nguyên tố đa lượng là: Nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh và canxi.
Các nguyên tố vi lượng là: sắt, đồng, coban, kẽm

Nguyên tố đa lượng nào sau đây có tác dụng như một hệ đệm của máu giúp cân bằng PH máu?

Nguyên tố đa lượng Na có tác dụng như một hệ đệm của máu giúp cân bằng PH máu

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X