Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

04/11/2020 6,759

Câu Hỏi:
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin đươc gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X